Mpanarina sy Mpanorina ary Mpanangana

Tsy tsotra araka ny fiteny mahazatra ny raharaha. Lavitr’ezaka ny làlana hampanjary sy hampijoro ny firenena hisy fotony. Tsy eo amin’ny fahazazana ihany no miatomboka ny fikolokoloana sy ny fanabeazana ny olona hisy fotony fa hatrany ambohoka mihitsy.

Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia difotra lalina ao anatin’ny fahasahiranana sy ny rotorotom-piainana ny ankamaroan’ny mponina eto Madagasikara. Izy ireo anefa no heverina “hitoto hahafotsy sy hahandro hahamasaka” ny fampanjariana ny fototra maha firenena ny firenena.

Sarin-teny no ndeha hisintonana ny vahaolana. Hoy ny Ntaolo mikasika ny taotrano : «Ny tapenaka no afa-mijoro dia ny teny ieràna avy amin’ny rindrina ; ny rindrina no tafatsangana dia ny teny ieràna avy amin’ny fototra ; ny fototra no tafaorina dia ny teny ieràna avy amin’ny vato ; ny taotrano no vita dia ny teny ieràna avy amin’ireo olona nanamboatra azy». Fehezin’ny ohabolana manao hoe : «Ny taotrano tsy efan’ irery» izany rehetra izany. Ny hafatra azo tsoahina eto izany dia mandalo TENY IERANA hatrany hatrany ny famahanana ny olana. Tsy nataon’ny Ntaolo Malagasy ambanin-javatra ny fitandroana ny FIHAVANANA. Efa miresaka taotrano ihany isika eto dia ndeha harahina ny fomba nampiasain’ny Ntaolo an’izany fihavanana izany ho fampandehanan-draharaha.

Avy amin’ny alàlan’ny teny ieràna no andaharan’ny Ntaolo an’ireto soatoavina ratsa-mangaikan’ny fihavanana manaraka ireto : ny «soa iombonana», ny «raharaha ikambanana», ny «entan-jaraina mora zaka», «izay tsy mahay sobika mahay fatram-bary». Fitsipim-pandaminana sy fifampitondràna hampandeha tsara ny raharaha ireo.

Ny tanjona nokendrena amin’io fitsipi-pandaminana io dia tsy hisy atao an-kilabao na an-jorom-bala na iza na iza. Ny paik’ady nampiasain’ny Ntaolo dia ny fahatsapan-TENAn’ny tsirairay fa misy dikany sy manan-kasina ary misy ilana azy IZY. Manomboka hatrany amin’ny famolavolana ka hatrany amin’ny fanatanterahana ny asa izany.

Rehefa lalim-paka sy mahazo vahatra tsara amin’ny tany naniriny ny hazo dia tsy ho mora hozongozonina sy haongana .Vahatra telo lehibe sy «Toko telo maha masa-nahandro» : Tantara – Tany – Teny no anirian’ny fivoaran’ny fiainan’ny olombelona sady manamafy ny fototra maha izy azy no mamolavola ny maha firenena ny firenena.

Loading...