Tantara sy Kolontsaina

Taloha elabe dia tsy mba tànam-polo no nentin’ireo andian’olona mpiavy nandeha lakana, tonga teto Madagasikara fa samy nivimbina ireo «vatsy kolontsainy» izay lova avy any amin’ny tany niaviany avy izy ireo. Izany «vatsy kolontsaina» izany no kitapo nanovozan’izy ireo herim-panahy hampiasa an’ireo fomba amam-panao sy ireo hairaha ary haitao nentindrazany. Nahafahan’izy ireo niavo-tena sy nioitra teo ampamakivakiana ireo làlan-tsarotra nodiavina.

Niteraka olana anefa ny fisian’ny tonga taloha sy ireo tonga tafarasatria araka ny trangam-piainana mpahazo ny mpifindra monina dia nisy ny fifanjevona sy ny fifandonana teo amin’ny famaritana ny toerana hipetrahana sy hivelomana.

Nisy koa anefa ny fifandaminana sy fifanarahana. Rehefa nandalo fisedrana maro samihafa izy ireo dia samy nanorim-ponenana arak’izay toerana nosafidiany avy.

Tsy nandeha ho azy anefa ny fahafahana nanorim-ponenana fa mitaky fananana «vatsy kolontsaina» natanjaka. Nandova an’izany izy ireo ka afaka nisedra sy nihoatra ireo sakana maro samihafa teny am-pandehanana teny no sady afaka nandrafitra ireo fitsipi-piainana nahafahany nifandamina sy nifanaraka taty aoriana.

Teraka avy amin’ireo lalana nodiavina rehetra ireo ny fisian’ny atao hoe «faritra na toerana ifampivelomana». Io toerana io no vatsy namelona sy nampiombon’aina azy ireo arak’ilay ohabolana manao hoe «iray vatsy iray aina».

Ny «toerana ifampivelomana» nisy azy ireo dia namolavola ny «vatsy kolontsaina» nampiavaka azy isan-tokony avy. Io «vatsy kolontsainy» io koa no nandrafitra ny endriky ny faritra ifampivelomany. Heno sy hita izany eo amin’ny fomba fiteny, fomba fiasa, fomba amam-panao, fomba fandrindrana ny fiarahamonina, fomba fanamboaran-trano, fomba fanajariana ny toeram-ponenana sy ny toerampivelomana, sy ny maro tsy voatanisa.

Ireo rehetra ireo no natambatr’ilay Nosy ho «vatsy kolontsaina» iombonam-be ary vokatry ny tanin’i Madagasikara satria tsy misy ary «tsy maniry» afatsy eto.

Mampiavaka antsika eran-tany izany, ary ireo «vatsy kolontsaina» ireo dia toy ny fanirin’ny hazo, maro rantsana misampan-tsampana fa ny fototra iray ihany ka nivoitra ho : KOLONTSAINA MALAGASY.

Loading...