VALIMBABENA : Vatsy kolontsaina mampitraka

Vanim-potoana tsy hamadihana pejy fotsiny izao, fa fanoloana boky mihitsy. Mitaky fomba fijery sy fomba famindra miala amin’ny mahazatra. Ilaina nyvaovao mihintsy «vatsy kolontsaina IFOTORANA» hatao teny ieràna sy ho FANILOn’ny fitsipi-pandaminana ary fifampitondrana eto Madagasikara.

Ny vatsy kolontsaina VALIMBABENA no mitaratra ny lalan-kombana sy mibaiko ny fihetsika hanatanterahana izany. Tsara raha asongadina indray mandeha eto ny torolalana napetraky ny Raiamandreny RAHAINGOSON Henri manao hoe : «Andrianiko ny teniko fa ny an’ny hafa koa feheziko».

Hosoloina manao hoe : «Andrianiko ny fivoarako fa ny fandrosoan’ny hafa koa feheziko». Mipetraka ho fanamby goavana izany ankehitriny.

Ny «vatsy kolontsaina» manao VALIMBABENA no «ainga vao» hanovana ny lalan-dririnina amin’ny fifandraisana amin’i Madagasikara; na eo amin’ny fomba fijery izany na eo amin’ny fomba fihetsika.

Dingana voalohany : Fametrahana ny «fitsinjaram-pitondrana» fa tsy fitsinjaram-pahefana fotsiny

Ny Fokonolona no rafitra «fifampitondrana fototra» hiaingana. Ny famolavolana sy ny fandrafetana ny rafitra fampivoarana isaky ny ambaratonga fifampitondrana miainga avy amin’ny fototra ary miakatra hatrany amin’ny vovonana iadian’ny lohany, izany hoe hatrany amin’ny «fifampitondram-pirenena» dia hatao teny ieràna ary hampanarahana ireo fitsipi-pandaminana voalaza tany aloha fampiasan’ny Ntaolo Malagasy teo anivon’ny Fokonolona taloha.

Ho antoky ny fampandehanan-draharaha dia samy mahazo ny tandrifiny sy ny sahaza azy avy ireo rafitra fifampitondràna isan’ambaratongany na amin’ny lafiny arak’olona, na arabola, na ara-pitaovana sy ny maro hafa. Kitro ifaharana ny «fitsinjaram-pitondrana».

Io rafitra io no hametraka ilay fitondrana tsara tantana izay voizina ombieny ombieny satria hampifanatona sy hampifamatotra ny mponina sy ny mpitondra, ny mponina samy mponina ary ny mponina sy ny harena voajanahary.

Dingana faharoa : Fametrahana ny rafitra fihariana sy famokaran-karena «mampifamelona»

 

Ny zava-kendrena dia ny hampifanatona ny tanàn-dehibe sy ny «ambanivohitra». Hampivoatra ny tontolon’ny tanàn-dehibe hifamatotra amin’ny tontolon’ny zavaboahary. Hajariana ny tontolo «ambanivohitra» ho lasa tsara honenana sy ho tsara ivelomana ary ho tsara iainana ka hamporisika ny mponina hijanona any ary hisintona ny mponin’ny an-tanàndehibe hifindra monina any.

HITRAKA sy hisondrotra avy ao anatin’ny «mpiaramonina» anjakan’ny samy maka ho azy ny «mpiarabelona» izay hampijoro ny Fokonolona. Ny Fokonolona no ho tompon-draharaha sy ho tompon’antoka ary tompony manan-jo amin’ny fitrandrahana sy famokarana ireo harenan’i Madagasikara. Izy no hametraka azy amin’ny toerana manana ny maha izy azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

Tsy ho « tompony mpangataka ny atiny » intsony ny Malagasy amin’izay !

Loading...