Fokonolona, Demokirasia vokatry ny Tany

« Demokrasia vokatry ny tany » no famaritan’i Dama azy. Ireto soatoavina sy foto-kevitra ijoroany ireto dia averina indray anatin’ny VALIMBABENA : TENY IERANA, SOA IOMBONANA, RAHARAHA IKAMBANANA.

 

Fokonolona no vahaolana

Mazava noho izany fa ao amin'ny VALIMBABENA aroson'i Dama dia tsy any anaty birao intsony no handraisana ny fanapahan-kevi-dehibe mikasika ny SOA IOMBONANA rehetra, fa eny anivon'ny FOKONOLONA izay sady Tompon-draharaha no Tompon'antoka. Eny anivon'ny FOKONOLONA dia efa misy karazana fandaminana sy vahaolana maro mahasahana ny sehatra rehetra fampiasan'ny Malagasy manerana ny Nosy. Raisintsika ohatra ny ANDRIMASOM-POKONOLONA sy ny fampiharana ny DINA entina miady amin'ny tsy fandriampahalemana, izay mahomby sy hajain'ny mponina amin'ny faritra maro.

Fokonolona Sy Fahombiazana

Boky VALIMBABENA

« Varimbarian’ny lavitra isika hatrizay ka tsy nifantoka tamin’ny vahaolana ambany maso, hoy i Dama anatin’ny boky VALIMBABENA. Lasitra fampandrosoana avy any ivelany toy ny sosialisma, ny fanitsiana ara-drafitra (P.A.S), ny fanalalahana ara-toekarena (D.C.P.R), (D.S.R.P) sns no nadrakandraman’ireo fitondrana nifanesy teto Madagasikara.

Vokany : tsy tafavoaka mihitsy i Madagasikara .

RAHARAHA IKAMBANANA

Toy ny amin’ny fambolem-bary na ny fananganana trano dia mifandrimbona sy mifanome tànana ny rehetra satria samy mahalala fa « ny hevitry ny maro, mahataka-davitra »,« ny tao-trano tsy efan’irery », « ny entan-jaray mora zaka », « izay tsy mahay sobika, mahay fatrambary ». Ary rehefa mifarana ny asa ka mioty ny vokatra dia misy ny « fitsinjarana ara-drariny » ka samy misitraka ny sahaza azy avy, izay nifarimbona rehetra. Izany ny fomban’ireo  Razantsika amin’ny Faritra rehetra manerana ny Nosy.  

TENY IERANA

Tsy misy raharaha azo irosoana raha tsy efa avy nodinihan’ny Fokonolona sy nierana taminy. Amin’izao vanim-potoana iainantsika izao dia ilaina averina tokoa io soatoavina io, indrindra manoloana ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany sy fanorenana orin’asa isankarazany, maha sarotiny ny Malagasy manerana ny Nosy.  Ao anatin’ny VALIMBABENA dia  ny FOKONOLONA, amin’ny alàlan’ny fivoriambe, no tompon’ny teny farany.

Hasin'ny FOKONOLONA

Eny anivon’ny FOKONOLONA dia efa misy karazana fandaminana sy vahaolana maro mahasahana ny sehatra rehetra fampiasan’ny Malagasy manerana ny Nosy. Raisintsika ohatra ny ANDRIMASOM-POKONOLONA sy ny fampiharana ny DINA entina miady amin’ny tsy fandriampahalemana, izay mahomby sy hajain’ny mponina amin’ny faritra maro. Rahatrizay tafaverina amin’ny toerana mendrika azy ny hasin’ny  FOKONOLONA dia hiverina ho azy koa ny lanjan’ny DINA sy ny fanajan’ny olona azy.

VINA tonga DINA

Na dia nataon’ny fitondrana nifanesy teto fitaovana politika, sy rafitra an-tanatohatra farany ambany ary toerana fanangonan-ketra fotsiny tokoa aza ny FOKONOLONA hatrizay, dia tsy nety lefy mihitsy.

Ny asa rehetra tanterahan’ny Fitondrana sy ny foto-drafitr’asa hihorina eto amin’ny firenena dia entina ampandrosoana sy anampiana ny FOKONOLONA avokoa. Izy ireo rahateo no hamaritra ny VINA tonga DINA hatrany am-potony.

Miara-mivelona sy miara-miaina eto  ISIKA ary « Mpiray vatsy sy mpiray aina » amin’ny zanaka ankehitriny sy ireo taranaka mbola ho avy. Tongava miaraka mientana ho an’ny fanatsarana ny Firenena.

Fandraisana

Alatsinainy-Alakamisy :8:00-04:30
( Miantsoa alohan'ny 11:30 )
Zoma - 8:00-12:00

Adiresy

III O 76 A ambohijanahary, Villa méritée
Finday: 034 95 053 62 | 032 90 763 34
mailaka: contact@valimbabena.org

Loading...