MIFAMELONA : Fitsipi-piainana

Sompitra fangalan’ny zanak’olombelona vatsim-pivelomana ny zavaboahary satria manana fitsipi-piainany manokana izy. Mifampiankina daholo ireo singa rehetra ao anatiny na ny bitika na ny lehibe indrindra mba hampirindra tsara ny tontolony.

Mikorontana anefa ny rindrampiainan’ny zavaboahary noho ny ataon’ny olombelona. Raha vakiana bantsilana ny resaka dia ny zavaboahary tsy mila ny olombelona fa ny olombelona no mila azy.

Mitaky ny fandinihan-tenan’ny olombelona izany toe-javatra izany. Misy ny adidy manan-kasina : hanao VALIMBABENA hamerenana amin’ny laoniny ny lamina nataon’ilay Nahary.

Ny Ntaolo Malagasy dia tsy mahay mamaky teny fa mahay mandinika sy mandalina ny bokiben’ny zavaboahary. Nampita hafatra tamin’ny alalan’ny fanirian’ny akondro izy satria :

«Samy nanao izay hisandratany sy hitadiavany ny anjara masoandrony ireo tsirin’akondro. Izay tafita, rehefa nody ventiny ny rano natsakaina ka hanjary voankazo dia niondrika nijery ny fototra sy ny tany naniriany no nitsinjo an’ireo solofo vao misandratra»

Azo lazaina eto fa efa nampita hafatra mavitrika ho amin’ny fanaovana VALIMBABENA ny fanirin’ny akondro !

Ny Tenindreny

Ny fifotorana amin’ny TENINDRENY—-toa an’ireo firenena matanjaka efa manana ny maha izy azy eran-tany ireo—-, no fanoitra ho an’ny zanak’i Madagasikara hahafahany hanandratra ny hasin’ny firenena ka hifehezany ny hairaha sy ny haitao ato anatiny sy avy any ivelany.

Hampiroborobo ny « famokaran-karena anatiny » izany sy hampandrosoana ny fanondranana entana efa voahodina mankany ivelany. Hampijoroana an’i Madagasikara ho firenena hanana ny toerany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tsy hitsiriritra sy hakatahaka ary hanenjika be fahatany ny fandrosoan’ny hafa ny Malagasy.

Misy hafatra napetrak’Itompokolahy Rahaingoson Henri, mpandalina ny teny Malagasy manao hoe : «Andrianiko ny teniko fa ny an’ny hafa koa feheziko».

Tombontsoa lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fananantsika TENINDRENY avy amin’ny faritra samihafa ary mbola maro an’isa no mampiasa azy ireo. Na samy manana ny fanononany, fiangolany sy ny fiantsana izany aza ny isam-paritra na isam-poko hifaneraserana amin’ny fiainana andavanandro dia iray ihany ny fototra. Avy amin’ireo teny ireo no azo hanatevenana sy hanabeazam-boho ny fitenintsika ho « Teny malagasy MAMPIOMBONA ».

Ny fomba hanatanterahana an’izany dingana lehibe izany dia ny fanomezan-danja an’ilay soatovina atao hoe : FIFAMENOANA. Hampifamenoana arak’izany ny fahalalàna nentin-drazana sy ny fahaizana avy eny amin’ny Anjery manontolo na Oniverisity arak’ilay ohabolana hoe : « Izay tsy mahay sobika mahay fatram-bary ». Hifanatona ny samy Malagasy ary hanamafy fototra ny maha izy azy ka afaka hivelatra maneran-tany.

FOKONOLONA : TSANGAMBATO VELONA

Ny Fokonolona dia tsy voafafan’ny taona ary afaka misedra hatrany hatrany ireo lalan-tsarotra nodiaviny teo am-pamakivakiana ny tantaran’i Madagasikara. Tsy maty vonoina izy hatramin’izay ka hatramin’izao.

Ny Fokonolona no tsangambato velona azo hanaovana asa fandalinana sy fikarohana hitadiavam-bahaolana ho entina hanarenana sy hanorenana an’i Madagasikara.

Kolontsaina izy io sady rafitra : kolontsaina iorenan’ny firenena Malagasy sady rafitra fifampitondràna efa nisy any amin’ny fototra hatramin’izay.

Efa hatrany amin’ny fahagolan-tany no niainan’ny Malagasy ny atao hoe Fokonolona. Mitambatra ho Fokonolona ny olona raha vao voatohina ny fiombonan’aina amin’ny maha « mpiray vatsy sy mpiray aina » eo amin’ny fiarahamonina azy.

Ohatra, ny fifanotronana rehefa misy fahafatesana, ny fifampifehezana ao anatin’ny DINA hiarovana ny aina sy ny fananana.

Ao anatin’ilay atao hoe « vahoaka » izay ifangaroan’ireo sokajin’olona isankarazany dia ireo « olona miraharaha » no mandray ny andraikitra sy tompon’andraikitra hanazava ny sain’ireo tsy mahalala fa mpanara-drenirano.

Izy ireo no handresy lahatra ny toe-tsaina miraviravy tànana, kivy sy mionona, ory hava-manana, samy maka ho azy izay manjaka ao amin’ny « mpiaramonina ».

Hifampitsinjo sy hifanohatohan-tsy ho lavo ary hifanampy ny rehetra noho ny ezaka ataon’izy ireo. Hampitambatra ny olona efa zatra « mpiaramonina » fotsiny teo aloha ho tonga « mpiarabelona ».

Tsy mora anefa ny lalana hodiavina hahavitana izany. Ilay fitsipi-pandaminana fehezin’ny teny ieràna fampiasan’ny Ntaolo Malagasy ihany no arahana eto. Miainga avy amin’ny « soa iombonana », mitohy amin’ny « raharaha ikambanana » sy ny « entan-jaraina mora zaka » ary « izay tsy mahay sobika mahay fatram-bary ». Ho tanteraka noho izany ny fitsanganan’ny Fokonolona vokatry ny fitambaran’ny mpiarabelona.

Isaky ny faritra eto Madagasikara dia samy manana ny endrika mampiavaka azy ny Fokonolona. Ny hitambarany sy ny hiraisany dia ny fananany faritra ifampivelomana sy rafitra ifampitondrana mandala ny teny ieràna ary indrindra indrindra ny fahatsapana fa « ny iray vatsy dia iray aina ».

Amin’izao vanim-potoana sarotra diavin’i Madagasikara izao dia tsara asongadina atao « soa fianatra » ireto fahombiazanavitan’ny Fokonolona manaraka ireto :

■Eo amin’ny sehatry ny fikajiana sy fitantanana ny harena voajanahary dia efa in-dimy no norombahin’ny Fokonolona Malagasy ny amboara atao hoe « Equator prise ».

Tamin’ny taona 2006 dia ny Fokonolona tao Andavadoaka (Atsimo-Andrefana) no nahazo azy ; ny taona 2010 dia ny tao Ididy Ambatondrazaka (Alaotra-Mangoro) ; ny taona 2012 dia tao Anjà Ambalavao (Matsiatra Ambony) ; ny taona 2014 dia ny tao Maroantsetra ary ny taona 2015 dia tao Miandrivazo (Menabe). Ny PNUD/GEF/SGP no mampanao an’io fifaninanana iraisam-pirenena io ;

■Eo amin’ny sehatry ny fandriampahalemana indray dia nisy ny fijoroan’ny « Dinan’ny Manirisoa » natsangan’ny Fokonolona ao Bemahazemina (Amoron’ny Mania). Toy izany koa ny Fokonolona any amin’ny faritra Atsimo Andrefana nanangana ny « Dina be ».

Eo amin’ny sehatra fanatsarana ny tontolo manodidina sy toerana fialam-bolin’ny mponina ankehitriny sy ny taranaka ho avy dia tsara atao « soa fianatra » ihany koa ny kianjamaitson’Anjomakely izay vokatry ny « raharaha ikambanana » nataon’ny Fokonolona ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ivato. Santionany ihany ireo.

VALIMBABENA : Vatsy kolontsaina mampitraka

Vanim-potoana tsy hamadihana pejy fotsiny izao, fa fanoloana boky mihitsy. Mitaky fomba fijery sy fomba famindra miala amin’ny mahazatra. Ilaina nyvaovao mihintsy «vatsy kolontsaina IFOTORANA» hatao teny ieràna sy ho FANILOn’ny fitsipi-pandaminana ary fifampitondrana eto Madagasikara.

Ny vatsy kolontsaina VALIMBABENA no mitaratra ny lalan-kombana sy mibaiko ny fihetsika hanatanterahana izany. Tsara raha asongadina indray mandeha eto ny torolalana napetraky ny Raiamandreny RAHAINGOSON Henri manao hoe : «Andrianiko ny teniko fa ny an’ny hafa koa feheziko».

Hosoloina manao hoe : «Andrianiko ny fivoarako fa ny fandrosoan’ny hafa koa feheziko». Mipetraka ho fanamby goavana izany ankehitriny.

Ny «vatsy kolontsaina» manao VALIMBABENA no «ainga vao» hanovana ny lalan-dririnina amin’ny fifandraisana amin’i Madagasikara; na eo amin’ny fomba fijery izany na eo amin’ny fomba fihetsika.

Dingana voalohany : Fametrahana ny «fitsinjaram-pitondrana» fa tsy fitsinjaram-pahefana fotsiny

Ny Fokonolona no rafitra «fifampitondrana fototra» hiaingana. Ny famolavolana sy ny fandrafetana ny rafitra fampivoarana isaky ny ambaratonga fifampitondrana miainga avy amin’ny fototra ary miakatra hatrany amin’ny vovonana iadian’ny lohany, izany hoe hatrany amin’ny «fifampitondram-pirenena» dia hatao teny ieràna ary hampanarahana ireo fitsipi-pandaminana voalaza tany aloha fampiasan’ny Ntaolo Malagasy teo anivon’ny Fokonolona taloha.

Ho antoky ny fampandehanan-draharaha dia samy mahazo ny tandrifiny sy ny sahaza azy avy ireo rafitra fifampitondràna isan’ambaratongany na amin’ny lafiny arak’olona, na arabola, na ara-pitaovana sy ny maro hafa. Kitro ifaharana ny «fitsinjaram-pitondrana».

Io rafitra io no hametraka ilay fitondrana tsara tantana izay voizina ombieny ombieny satria hampifanatona sy hampifamatotra ny mponina sy ny mpitondra, ny mponina samy mponina ary ny mponina sy ny harena voajanahary.

Dingana faharoa : Fametrahana ny rafitra fihariana sy famokaran-karena «mampifamelona»

 

Ny zava-kendrena dia ny hampifanatona ny tanàn-dehibe sy ny «ambanivohitra». Hampivoatra ny tontolon’ny tanàn-dehibe hifamatotra amin’ny tontolon’ny zavaboahary. Hajariana ny tontolo «ambanivohitra» ho lasa tsara honenana sy ho tsara ivelomana ary ho tsara iainana ka hamporisika ny mponina hijanona any ary hisintona ny mponin’ny an-tanàndehibe hifindra monina any.

HITRAKA sy hisondrotra avy ao anatin’ny «mpiaramonina» anjakan’ny samy maka ho azy ny «mpiarabelona» izay hampijoro ny Fokonolona. Ny Fokonolona no ho tompon-draharaha sy ho tompon’antoka ary tompony manan-jo amin’ny fitrandrahana sy famokarana ireo harenan’i Madagasikara. Izy no hametraka azy amin’ny toerana manana ny maha izy azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

Tsy ho « tompony mpangataka ny atiny » intsony ny Malagasy amin’izay !

Loading...