FOKONOLONA : TSANGAMBATO VELONA

Ny Fokonolona dia tsy voafafan’ny taona ary afaka misedra hatrany hatrany ireo lalan-tsarotra nodiaviny teo am-pamakivakiana ny tantaran’i Madagasikara. Tsy maty vonoina izy hatramin’izay ka hatramin’izao.

Ny Fokonolona no tsangambato velona azo hanaovana asa fandalinana sy fikarohana hitadiavam-bahaolana ho entina hanarenana sy hanorenana an’i Madagasikara.

Kolontsaina izy io sady rafitra : kolontsaina iorenan’ny firenena Malagasy sady rafitra fifampitondràna efa nisy any amin’ny fototra hatramin’izay.

Efa hatrany amin’ny fahagolan-tany no niainan’ny Malagasy ny atao hoe Fokonolona. Mitambatra ho Fokonolona ny olona raha vao voatohina ny fiombonan’aina amin’ny maha « mpiray vatsy sy mpiray aina » eo amin’ny fiarahamonina azy.

Ohatra, ny fifanotronana rehefa misy fahafatesana, ny fifampifehezana ao anatin’ny DINA hiarovana ny aina sy ny fananana.

Ao anatin’ilay atao hoe « vahoaka » izay ifangaroan’ireo sokajin’olona isankarazany dia ireo « olona miraharaha » no mandray ny andraikitra sy tompon’andraikitra hanazava ny sain’ireo tsy mahalala fa mpanara-drenirano.

Izy ireo no handresy lahatra ny toe-tsaina miraviravy tànana, kivy sy mionona, ory hava-manana, samy maka ho azy izay manjaka ao amin’ny « mpiaramonina ».

Hifampitsinjo sy hifanohatohan-tsy ho lavo ary hifanampy ny rehetra noho ny ezaka ataon’izy ireo. Hampitambatra ny olona efa zatra « mpiaramonina » fotsiny teo aloha ho tonga « mpiarabelona ».

Tsy mora anefa ny lalana hodiavina hahavitana izany. Ilay fitsipi-pandaminana fehezin’ny teny ieràna fampiasan’ny Ntaolo Malagasy ihany no arahana eto. Miainga avy amin’ny « soa iombonana », mitohy amin’ny « raharaha ikambanana » sy ny « entan-jaraina mora zaka » ary « izay tsy mahay sobika mahay fatram-bary ». Ho tanteraka noho izany ny fitsanganan’ny Fokonolona vokatry ny fitambaran’ny mpiarabelona.

Isaky ny faritra eto Madagasikara dia samy manana ny endrika mampiavaka azy ny Fokonolona. Ny hitambarany sy ny hiraisany dia ny fananany faritra ifampivelomana sy rafitra ifampitondrana mandala ny teny ieràna ary indrindra indrindra ny fahatsapana fa « ny iray vatsy dia iray aina ».

Amin’izao vanim-potoana sarotra diavin’i Madagasikara izao dia tsara asongadina atao « soa fianatra » ireto fahombiazanavitan’ny Fokonolona manaraka ireto :

■Eo amin’ny sehatry ny fikajiana sy fitantanana ny harena voajanahary dia efa in-dimy no norombahin’ny Fokonolona Malagasy ny amboara atao hoe « Equator prise ».

Tamin’ny taona 2006 dia ny Fokonolona tao Andavadoaka (Atsimo-Andrefana) no nahazo azy ; ny taona 2010 dia ny tao Ididy Ambatondrazaka (Alaotra-Mangoro) ; ny taona 2012 dia tao Anjà Ambalavao (Matsiatra Ambony) ; ny taona 2014 dia ny tao Maroantsetra ary ny taona 2015 dia tao Miandrivazo (Menabe). Ny PNUD/GEF/SGP no mampanao an’io fifaninanana iraisam-pirenena io ;

■Eo amin’ny sehatry ny fandriampahalemana indray dia nisy ny fijoroan’ny « Dinan’ny Manirisoa » natsangan’ny Fokonolona ao Bemahazemina (Amoron’ny Mania). Toy izany koa ny Fokonolona any amin’ny faritra Atsimo Andrefana nanangana ny « Dina be ».

Eo amin’ny sehatra fanatsarana ny tontolo manodidina sy toerana fialam-bolin’ny mponina ankehitriny sy ny taranaka ho avy dia tsara atao « soa fianatra » ihany koa ny kianjamaitson’Anjomakely izay vokatry ny « raharaha ikambanana » nataon’ny Fokonolona ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ivato. Santionany ihany ireo.

Olona samy Olona

Hita taratra ihany koa, eo amin’ny fifandraisan’ny samy olombelona ao anaty fiarahamonina, fa misy ireo «olona mifamelona» izay mitsinjo ny maha «mpiray vatsy sy maha mpiray aina» azy. Izy ireo no antsoina hoe : mpiarabelona. Asehon’i Bekoto ao amin’ny Tarika Mahaleo amin’ilay hirany manao hoe: «Aza misara-mianakavy».

Ny mifamelona dia soatoavina no sady fitsipi-piainana. Mety tsara ny fampiharana sy ny fanitarana azy amin’ny sehatry ny fihariana. Ohatra, misy mpamboly vary sy mpiompy akoho mivarotra ireo vokany amin’ny hotely iray ; tsy mijanona ho mpivarotra fotsiny izy anefa fa mividy sy mihinana sakafo ao amin’ilay hotely ihany koa.

Ilay hotely kosa tsy mijanona ho mpivarotra sakafo fotsiny fa efa nividy vary sy akoho tamin’ilay mpamboly sy mpiompy. Manome ambin-tsakafo mba hohanin’ireo akohon’ilay mpiompy ihany koa izy. Avy eo ny zezik’akoho indray no hanamasahana ny tanimboliny. Mihodina arak’izay ny fandehan’ny atao hoe : «fihariana mifamelona».

Azo oharina hatrany amin’ny orinasa madinika sy salantsalany izany fifandraisana mifamelona izany. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hahamaro an’isa an’ireo ankohonana sy ireo orinasa madinika sy salantsalany ho tafiditra ao anatin’ilay «tambazotran’ny fihariana mifamelona».

Olona Mirahaha

Efa nisy hatramin’izay ary mbola misy hatramin’izao ireo olona mahatsapa fa nahita SOA avy amin’ny tany izay mamelona azy sy avy amin’ny mpiarabelona izay iarahany miaina.

Irahin’ny feon’ny fieritreretany izy ireo dia mamaly SOA. Hita ao anatin’izany avokoa na vahiny na tompontany, na tanora na zokibe, na olon-tsotra, na mpanao politika, na « vato nasondrotry ny tany ».

Na dia manjaka aza ny fomba fiainana samy maka ho azy, na dia mavesatra aza ny tsindrin’ny fahasahiranana sy ny rotorotom-piainana andavanandro dia efa tao foana ary mbola ao foana ireo olona miraharaha ireo.

Ny herim-panahy iraisan’izy ireo dia miantehatra amin’ny herin’ny tenany ary mioitra sy manao ny tandrifiny amin’ny sehatra izay misy azy.

Miasa mangina ; mitafy fikirizana ; mandàla ny soa iombonana ; mitsimbina ny maha mpiray vatsy sy maha mpiray aina eo amin’ny fiarahamonina ka mitandro ny rariny sy ny hitsiny izany.

Izy ireo no manana « vatsy kolontsaina » efa manao VALIMBABENA.

Ny fampitambarana ireo sokajin’olona miraharaha ireo no hitondra ainga vao hanarenana sy hanorenana ary hampijoroana an’i Madagasikara ankehitriny sy rahampitso.

MIFAMELONA : Fitsipi-piainana

Sompitra fangalan’ny zanak’olombelona vatsim-pivelomana ny zavaboahary satria manana fitsipi-piainany manokana izy. Mifampiankina daholo ireo singa rehetra ao anatiny na ny bitika na ny lehibe indrindra mba hampirindra tsara ny tontolony.

Mikorontana anefa ny rindrampiainan’ny zavaboahary noho ny ataon’ny olombelona. Raha vakiana bantsilana ny resaka dia ny zavaboahary tsy mila ny olombelona fa ny olombelona no mila azy.

Mitaky ny fandinihan-tenan’ny olombelona izany toe-javatra izany. Misy ny adidy manan-kasina : hanao VALIMBABENA hamerenana amin’ny laoniny ny lamina nataon’ilay Nahary.

Ny Ntaolo Malagasy dia tsy mahay mamaky teny fa mahay mandinika sy mandalina ny bokiben’ny zavaboahary. Nampita hafatra tamin’ny alalan’ny fanirian’ny akondro izy satria :

«Samy nanao izay hisandratany sy hitadiavany ny anjara masoandrony ireo tsirin’akondro. Izay tafita, rehefa nody ventiny ny rano natsakaina ka hanjary voankazo dia niondrika nijery ny fototra sy ny tany naniriany no nitsinjo an’ireo solofo vao misandratra»

Azo lazaina eto fa efa nampita hafatra mavitrika ho amin’ny fanaovana VALIMBABENA ny fanirin’ny akondro !

Loading...