Mba tsy handova dezaka ny zanatsika, dia tonga ny fotoana hanovana ny fomba fiaina sy famindra amin’ny alàlan’ny VALIMBABENA ho an’i Madagasikara aroson’ny Kandidà Dama. Hevi-dehibe roa no hitsaboana sy hanasoavana ny firenentsika :

 

        1. Ny fampiharana ny rafitra FOKONOLONA mifantoka amin’ny TENY IERANA, hatrany amin’ny fototra ka hatrany amin’ny vovonana. Samy hahazo ny tandrifiny sy ny sahaza azy avy ny rehetra fa tsy hisy ho tompon-trano mihono intsony ny Malagasy.
        2. Ny fametrahana ny rafitra MAMPIFAMELONA entina mampivoatra ny tontolo « ambanivohitra », sy hamporisika ny mponina hijanona any, ary ny hisintona ny mponina an-tanàndehibe hifindra monina any.

Azo antoka fa hirindra tsara amin’izay, ny fiainan’ny Malagasy, vantany vao feno ireo fepetra ireo ka ho tafapetraka soa aman-tsara eto amin’ny firenena manontolo ny hetsika VALIMBABENA ho an’i Madagasikara iarahantsika mientana amin’ny Kandidà Dama.

 

Misikìna, fehezo ny vatsy fa GOAVANA ny FANAMBY miandry ny MIRAHARAHA hitarika sy hitaona ny hafa

 

 

 

Loading...